SPiPP2 – svojilni pridevniki iz prevzetih priimkov

Spletna aplikacija za pomoč uporabnikom pri izražanju svojine za prevzete moške priimke

SPiPP2 – svojilni pridevniki iz prevzetih priimkov

O PROJEKTU SPiPP 2

(od 1. 3. do 30. 6. 2020)

V projektu SPiPP 2 so sodelovali študenti štirih fakultet Univerze v Mariboru, in sicer Filozofske fakultete, Fakultete za naravoslovje in matematiko, Pedagoške fakultete in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. V aplikacijo je bilo dodanih novih 553 priimkov, izboljšana je bila njena funkcionalnost in dodana zavihka Študije in Skrbništvo.


Vodji projekta: red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik, doc. dr. Igor Pesek
Sodelujoči: strokovni mentor Rok Dovjak, univ. dipl. slov., Nataša Dokl, Nika Erjavec, Lenart Fajfar, Maša Jazbec, Elin Kamenšek Krajnc, Katja Koler, Anamarija Lakner, Kaja Podgoršek, Denis Režonja in Ana Rotovnik

Vnaprej hvala za konstruktivne pripombe, kritike in predloge, poslane na e-naslov: projekt.spipp@um.si, ki jih bomo z veseljem preučili in upoštevali.

Zastavljeni cilji

 • V spletno aplikacijo vključiti dodatnih 500 izpriimkovnih svojilnih pridevnikov z zapisom in izgovorom.

 • Za vsako črko od a do ž (razen za b, ki je že v aplikaciji) dodati po 20 priimkov.

 • Dopolniti pravila za tvorbo izpriimkovnih svojilnih pridevnikov.

 • Izboljšati uporabniško izkušnjo z novimi funkcijami aplikacije in to prilagoditi za mobilne telefone.

 • Širiti jezikovne kompetence govorcev slovenščine v sodelovanju z društvom, ki skrbi za splošen razvoj in veljavo slovenskega jezika v javnosti.

 • Prispevati k reševanje perečih jezikovnih vprašanj, na katera naletijo pišoči ob danes splošnih globalizacijskih tokovih.

Partnerji in sodelujoče fakultete

V projektu so sodelovali študenti štirih fakultet Univerze v Mariboru, in sicer Fakultete za naravoslovje in matematiko, Filozofske fakultete, Pedagoške fakultete ter Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

Prijaviteljica projekta je bila Fakulteta za naravoslovje in matematiko, njen glavni partner pa Lektorsko društvo Slovenije, ki sta ga zastopala strokovni mentor Rok Dovjak in predsednica društva Kristina M. Pučnik.

Vodstveni in strokovni delavci zavoda RTV Slovenija, še posebej Radio Slovenija, so ponovno velikodušno podprli projekt in v svojih studiih omogočili brezplačno snemanje zvočnih posnetkov s profesionalno radijsko napovedovalko in pri tem zagotovili vso tehnično in strokovno podporo.

Lokacije izvajanja projekta

 • Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (prvo projektno srečanje)

 • RTV Slovenija, Ljubljana (snemanje zvočnih posnetkov)

 • zaradi epidemije koronavirusne bolezni COVID-19 je delo potekalo prek videokonferenc z orodjem Microsoft Teams

Oblike projektnega dela

Projektno delo je bilo zasnovano v več oblikah:

 • redna srečanja članov projektne skupine s pedagoškima in strokovnima mentorjema prek Microsoft Teams;

 • organizirana interna izobraževanja mentorjev iz prakse za projektno skupino;

 • individualne konzultacije mentorjev s člani skupine po različnih komunikacijskih poteh (Microsoft Teams, e-pošta, mobilni telefon).

Faze projektnega dela SPiPP 2:

 • Prva

 • Načrtovanje in priprava dela: predstavitev projekta in njegovih ciljev, spoznavanje že obstoječe aplikacije SPiPP in seznanjanje z njenimi dosedanjimi rezultati ter dosežki, spoznavanje med študenti in strokovnimi delavci, sodelujočimi pri projektu, spoznavanje načina dela, razdelitev dela in dogovor za študij potrebne literature.

 • Druga

 • Od teorije k praksi: izpisovanje priimkov iz Velikega splošnega leksikona (2006) po 20 primerov za vsako črko od a do ž, z izjemo b; tvorba rodilniških in svojilnih oblik priimkov; klasificiranje po kodiranih pravilih; večkratni pregledi izpisanih priimkov, njihovih izgovorov, dodanih rodilnikov, tvorjenih svojilnih pridevnikov in uvrstitev po pravilih; snemanje zvočnih posnetkov; nadgradnja tehnične funkcionalnosti aplikacije; pisanje študij o problematiki rodilniških in svojilnih oblik za nekatere vrste moških priimkov tujega porekla, pri katerih so bili v rabi opaženi večji razkoraki glede na normativne priročnike.

 • Tretja

 • Končna faza: vnos izpisanih priimkov, njihovih rodilniških in svojilnih oblik, pravil tvorbe ter zvočnih posnetkov v spletno aplikacijo; ponovno preverjanje pravilnosti vseh vnesenih priimkov in zvočnih posnetkov; vnos popravkov v aplikacijo, aktualizacija zavihkov spletne aplikacije SPiPP; vključevanje študij v aplikacijo; načrtovanje promocije projekta, načrtovanje obiska enot RTV Slovenija v Mariboru in Ljubljani.

Rezultati projekta SPiPP 2:

Projekt SPiPP 2 je dosegel postavljeni cilj z razširitvijo nabora tujih moških priimkov, in sicer je dodano:

 • 553 novih priimkov;

 • zavihek Študije, ki prinaša sedem študij primerov, povezanih s skupinami priimkov, pri katerih je opaženo večje omahovanje rabe glede na priporočila pravopisa;

 • zavihek Skrbništvo, ki omogoča enostavno posodabljanje aplikacije z dopolnjevanjem novih priimkov ali posameznih njihovih oblik.

Prav tako je bila aplikacija nadgrajena glede na tehnične funkcionalnosti, in sicer:

 • uporabniški vmesnik spletne aplikacije je prilagojen za mobilne naprave;

 • izboljšana je bila iskalna funkcija aplikacije in omogočen dostop do tvorbenih pravil prek posameznih priimkov;

 • pripravili smo spletno okolje za dodajanje novih in urejanje obstoječih priimkov ter

 • omogočili pripravo in obdelavo statistik obiskov aplikacije kot tudi pogostosti poizvedb priimkov v iskalniku SPiPP.

Z nadgradnjo aplikacije SPiPP smo tako pripomogli k pisnemu in govornemu kultiviranju uporabnikov slovenskega jezika ter k širjenju jezikovnih kompetenc govorcev materinščine, hkrati pa spodbudili jezikovno izobraževanje z zvokom in zapisom.

Zahvala

Za pridobljene izkušnje, znanje in pomoč pri projektu SPiPP 2 se zahvaljujemo:

 • Izr. prof. dr. Mitju Slavincu, dekanu Fakultete za naravoslovje in matematiko UM, ki je podprl prijavo projekta.

 • Projektnemu partnerju Lektorskemu društvu Slovenije in njegovi predsednici Kristini Mlakar Pučnik za izvedeno zanimivo predavanje o vlogi lektorjev v sodobni družbi in vso strokovno podporo pri pregledu študij ter strokovnemu mentorju Roku Dovjaku za pomoč in nasvete pri tvorbi rodilniških in svojilnih oblik priimkov, za izobraževanje o značilnostih osebnih lastnih imen, še posebej azijskih, in za organizacijo snemanja.

 • Zavodu RTV Slovenija za snemanje v studiih Radia Slovenija, ki so jo omogočili: direktor Mirko Štular, Rok Dovjak, Vladimir Jovanović in radijska napovedovalka Ana Bohte

 • Zavodu RTV Slovenija in Regionalnemu RTV-centru Maribor za prijazno povabilo na ogled, ki smo ga zaradi varovanja zdravja ob ponovnih okužbah z virusom SARS-CoV-2 (bolezen COVID-19) z junija prestavili na september 2020.

 • Službi za promocijo na Univerzi v Mariboru, in sicer ge. Petri Štraus in Alenki Ribič.

 • Red. prof. dr. Darku Frišu, dekanu Filozofske fakultete UM, za promocijsko podporo projektu.

 • Pedagoškima mentorjema red. prof. dr. Ireni Stramljič Breznik za strokovno usmerjanje, svetovanje in organizacijo projekta in doc. dr. Igorju Pesku za strokovno podporo pri pripravi spletne aplikacije.

 • Doc. dr. Heleni Dobrovoljc za ureditev spletnega dostopa do monografije Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom.

 • Mateji Juričan, Cédricu Kleinu, Darinki Koderman Patačko, Nejcu Krevsu, Barbari Müller, doc. dr. Luki Repanšku, Mateji Seliškar Kenda, red. prof. dr. Marini Zorman za nasvete pri preverjanju in ugotavljanju izgovora.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.