SPiPP – svojilni pridevniki iz prevzetih priimkov

Spletna aplikacija za pomoč uporabnikom pri izražanju svojine za prevzete moške priimke

SPiPP – svojilni pridevniki iz prevzetih priimkov

LITERATURA

Špela ARHAR HOLDT idr., 2012: Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC.

Ivan BELE idr., 2006: Veliki splošni leksikon: priročna izdaja v dvajsetih knjigah. Drugi zvezek. Ur. Aleš Pogačnik. Ljubljana: DZS.

Aleksandra BIZJAK KONČAR, 2012: Pisno podomačevanje novejših prevzetih besed v slovenščini. Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. Nataša Jakop in Helena Dobrovoljc. Ljubljana: Založba ZRC. 63–71.

Ana CUKJATI, 2016: Svojilni pridevniki iz samostalnikov 2. moške sklanjatve. Diplomsko delo, Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko.

Helena DOBROVOLJC, 2004: Pereča pravopisna vprašanja od Škrabca do danes. Pravopisje na Slovenskem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 113–264.

Helena DOBROVOLJC, 2004: Pravopisje na Slovenskem. Ljubljana: Založba ZRC.

Helena DOBROVOLJC, Nataša JAKOP, 2011: Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana: Založba ZRC.

Helena DOBROVOLJC, Nataša JAKOP, 2012: Pravopisna pravila v odnosu do sodobne jezikovne norme. Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana: Založba ZRC. 47–102; 122–142.

Helena DOBROVOLJC, Tina LENGAR VEROVNIK, 2015: Unikatna, tuja in večbesedna ženska rojstna imena v slovenščini ter z njimi povezana pravopisna problematika. Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. Helena Dobrovoljc in Tina Lengar Verovnik. Ljubljana: Založba ZRC. 137−150.

Helena DOBROVOLJC idr., 2020: Kje pa vas jezik žuli? Ljubljana: Založba ZRC.

Gašper ILC, Andrej STOPAR, 2004: Angleški končni -e in Slovenski pravopis. Jezik in slovstvo 49/6. 25−31.

Gašper ILC, Andrej STOPAR, 2012: Pravopisna obravnava angleškega nemega -e. Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. Nataša Jakop in Helena Dobrovoljc. Ljubljana: Založba ZRC. 101–112.

Nataša JAKOP, 2012: Pisanje pridevnikov na -ov, -ev, -in iz lastnih imen. Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. Nataša Jakop in Helena Dobrovoljc. Ljubljana: Založba ZRC. 43–61.

Janez KEBER, 1996: Leksikon imen: izvor imen na Slovenskem. 2. dopolnjena izdaja. Celje: Mohorjeva družba.

Marta KOCJAN - BARLE, 1992: Velike in male črke. Abeceda pravopisa. Vaje. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 46–48.

Marta KOCJAN - BARLE, 1999: Abeceda pravopisa: preglednice, vaje, rešitve. Ljubljana: DZS.

Marta KOCJAN - BARLE, 2003: Normiranje polcitatnih lastnih imen v SP 2001. Slavistična revija 51/2. [151]−152. Na spletu.

Marta KOCJAN - BARLE, 2003: Odgovor na prispevek J. Toporišiča Z združenimi močmi nad novi Slovenski pravopis. Slavistična revija 51/2. 193–199. Na spletu.

Marta KOCJAN - BARLE, 2012: Končaj v tujih moških lastnih imenih iz evropskih jezikov, zapisanih v latiničnih pisavah. Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. Nataša Jakop in Helena Dobrovoljc. Ljubljana: Založba ZRC. 85–100.

Aleksandra KOCMUT, 2012: Pravipis: zbirka pogostih pravopisnih kavljev z nekaj napotki za brskanje po e-slovarjih. Ljubljana: Modrijan.

Rada LEČIČ, 2006: Sklanjanje tujih imen. Mostovi: glasilo Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije 40/1–2. 11−23.

Rada LEČIČ, 2008: Sklanjanje tujih (moških) imen. Mostovi: glasilo Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije 41/1–2. 9−13.

Simon LENARČIČ, 2004: Popravopis: kaj je narobe in kaj manjka v novem Slovenskem pravopisu? Ljubljana: Samozaložba.

Viktor MAJDIČ, 1985: Oblikoslovna podoba samostalnikov moškega spola na -e. Jezik in slovstvo 31/2−3. 55−62.

Max MANGOLD (ur.), 2000: Duden, Das Aussprachewörterbuch. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag.

Franc MARUŠIČ, Tatjana MARVIN, Tina POTRATO, Amanda SAKSIDA, Petra TOMAŽIN, Tina VEROVNIK idr., 2001: ŠUSS: študentska skrb za slovenščino. Ljubljana: Študentska založba.

Janko MODER, 1957: Ruska lastna imena v slovenščini. Jezik in slovstvo 3/1. 4−9.

Lora NADELSBERGER, 2018: Tvorba svojilnih pridevnikov iz osebnih lastnih imen: Magistrsko delo. Mentorica dr. Irena Stramljič Breznik. Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta.

Aleš POGAČNIK, 2012: Glasovno domačenje lastnih imen iz nelatiničnih pisav. Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. Nataša Jakop in Helena Dobrovoljc. Ljubljana: Založba ZRC. 73–83.

Jože SKAZA, 2003: EPIS: pravopisni priročnik. Dobrna: Eknjiga.

Irena STRAMLJIČ BREZNIK, 2018: Izbrana poglavja iz slovenskega jezika. Učno gradivo za delo v spletni učilnici.

Irena STRAMLJIČ BREZNIK, Sanja NOVAK, 2015: Začetnica pri frazemih z (iz)lastnoimenskimi sestavinami v slovarju slovenskih frazemov in korpusnih virih. Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. Helena Dobrovoljc in Tina Lengar Verovnik. Ljubljana: Založba ZRC. 33−46.

Cvetka ŠERUGA - PREK, Emica ANTONČIČ, 2007: Slovenska zborna izreka: priročnik z vajami za javne govorce. Knjiga z zvočno zgoščenko. Maribor: Aristej.

Jože TOPORIŠIČ, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Jože TOPORIŠIČ, 2000: Slovenska slovnica: Četrta, prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Založba Obzorja.

Jože TOPORIŠIČ idr., 2001: Slovenski pravopis. Ljubljana: SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Jože TOPORIŠIČ, 2003: Z združenimi močmi nad novi Slovenski pravopis. Slavistična revija 51/2. 159−175.

Tina VEROVNIK, 2005: Sklanjanje tujih lastnih imen (2). Jezikovni obronki. Ljubljana: GV založba. 33−34.

Peter WEISS, 1993/94: Uvrščanje priimkov s predimki v enciklopedična in slovarska dela. Pravopisna razmišljanja. Slava 7/1. 18–29.

VIRI

Helena DOBROVOLJC, 2014: Sklanjanje moških imen oz. imen trgovin in znamk. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, 2015: Daljšanje osnove z j pri imenu Garcia. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, 2015: Določanje spola tujim imenom. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, 2015: Kako je prav: Francova ali Frančeva sestra? Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, 2015: Svojilni pridevnik, izpeljan iz imena na [c]. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, 2016: Dva priimka moške osebe: kako sklanjati in kako navajati. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, 2016: Dva priimka moške osebe: drugič. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, 2016: Kako sklanjati ime Boko Haram? Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, 2016: Sklanjanje moškega imena Noa. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, 2017: Luthrovo ali Lutrovo leto? Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, 2017: Sklanjanje arabskih večbesednih imen. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, 2017: Stičnost ali nestičnost vezaja pri zapisovanju dvojnih priimkov. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, 2018: Sklanjanje priimka Bardeau. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, 2018: Svojilni pridevnik iz francoskega priimka Lavoisier. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, 2019: Sklanjanje francoskih lastnih imen, ki se končajo z -o. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, 2019: Sklanjanje francoskega priimka Hermite. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, 2019: Sklanjanje francoskih priimkov, ki se končajo na -at: Chauchat. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, 2019: Sklanjanje moškega imena Bernie. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, 2019: Sklanjanje priimka Aliji. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, Aleksandra BIZJAK KONČAR, 2013: Izražanje svojine oseb z dvema imenoma. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, Aleksandra BIZJAK KONČAR, Tina VEROVNIK, 2014: Priimki s predimki. Pravopisne kategorije: problemski sklopi ePravopisa [Elektronski vir]. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, Tina LENGAR VEROVNIK, 2017: Sklanjatev priimka Lefevere in imena kraja Grand Portage. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, Tina LENGAR VEROVNIK, 2018: Pregibanje imen dveh avstrijskih politikov: Kurz in Van der Bellen. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, Tina LENGAR VEROVNIK, 2018: Sklanjanje priimka van Staa. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, Marko SNOJ, 2015: Svojilni pridevniki iz ženskih imen: Maria. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, Peter WEISS, 2014: Dvojna imena in tvorba prebivalcev. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, 2019: Samostalnik »mačo« – orodnik in svojilni pridevnik. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, Peter WEISS, 2019: Sklanjanje imena romunskega komisarja Ioan Mircea Paşcu. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, Peter WEISS, 2020: Sklanjanje imena Kim Džong Un. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, Peter WEISS, Silvo TORKAR, 2016: Svojilni pridevnik priimka Botev. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, Peter WEISS, Urška VRANJEK OŠLAK, 2016: Svojilni pridevniki iz večbesednih ženskih imen Zala Ana. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Helena DOBROVOLJC, Peter WEISS, Urška VRANJEK OŠLAK, 2018: Sklanjanje moških priimkov. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

ePravopis. Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU Na spletu.

Forvo. Na spletu.

Nataša JAKOP, 2012: Predavanja: Pisanje pridevnikov na -ov, -ev, -in iz lastnih imen. Lektorsko društvo Slovenije. Na spletu.

Jezikovna svetovalnica Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na spletu.

Lektorsko društvo Slovenije. Na spletu.

Tina LENGAR VEROVNIK, 2016: Sklanjanje imena Gaj Lan. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Tina LENGAR VEROVNIK, 2017: Sklanjanje imena Frédéric Bazille. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Tina LENGAR VEROVNIK, 2018: Sklanjanje imena Josemaría Escrivá de Balaguer. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Tina LENGAR VEROVNIK, 2018: Sklanjanje tujih priimkov McEliece in Lagrange. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Tina LENGAR VEROVNIK, 2019: Sklanjanje priimka Trento. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Tina LENGAR VEROVNIK, 2020: Sklanjanje priimka Rimele. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Fran LEVEC, 1899: Slovenski pravopis. Na Dunaju: Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig. Tudi na spletu.

Pregibnik Amebis Besana 4.18. Na spletu.

SLOLEKS: Slovenski oblikoslovni leksikon Na spletu.

Slovenski pravopis, 1950. Ljubljana: Državna založba Slovenije. Tudi na spletu.

Slovenski pravopis, 1962. Ljubljana: Državna založba Slovenije. Tudi na spletu.

Slovenski pravopis, 2001.[spletna izdaja]. Na spletu.

Marko SNOJ, Silvo TORKAR, 2018: Sklanjanje priimkov s končnico -erle. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Spletišče Fran. Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na spletu.

Darja TAŠIČ, 2015: Jezikovni pogovori: Povzetek lektorskega jezikovnega pogovora 8. 9. 2015. Lektorsko društvo Slovenije. Na spletu.

Silvo TORKAR, 2019: Sklanjanje priimkov Nagorni in Navalni ter Matičetov in Pengov. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Urška VRANJEK OŠLAK, 2018: Sklanjanje angleškega priimka Creme. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Urška VRANJEK OŠLAK, 2018: Sklanjanje tujih osebnih imen. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Urška VRANJEK OŠLAK, 2020: Sklanjanje francoskega priimka Duchamp. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Urška VRANJEK OŠLAK, 2020: Sklanjanje lastnega imena Osho. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Urška VRANJEK OŠLAK, Peter WEISS, 2020: Sklanjanje imena Wassily Kandinsky. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Peter WEISS, 2018: Sklanjanje imena Dominique. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Peter WEISS, Helena DOBROVOLJC, 2015: Pridevniška oblika priimka ob osebi ženskega spola. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Peter WEISS, Helena DOBROVOLJC, Tina LENGAR VEROVNIK, 2019: Kako izgovarjamo in sklanjamo portugalske besede na zapisani končni o? Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Peter WEISS, Živa ŠVIGELJ, 2013: Jezikovni pogovori: Kako pravilno sklanjati? Lektorsko društvo Slovenije. Na spletu.

Wikipedija. Na spletu.