SPiPP – svojilni pridevniki iz prevzetih priimkov

Spletna aplikacija za pomoč uporabnikom pri izražanju svojine za prevzete moške priimke

SPiPP – svojilni pridevniki iz prevzetih priimkov

SPiPP 2

(od 1. 3. do 30. 6. 2020)

Temeljni vir za drugi nabor priimkov spletne aplikacije SPiPP je bila celotna zbirka priročne izdaje Velikega splošnega leksikona DZS (VSL) z letnico izida 2006, in sicer s po dvajsetimi priimki za vsako črko od a do ž, razen za črko b, ki je v aplikaciji že zajeta. Leksikon smo izbrali zaradi že vsebovanih podatkov o izgovoru, ki so za našo aplikacijo dragocen podatek. Tokrat smo jo dopolnili s 553 novimi priimki. Izhodiščne podatke iz vira smo oblikovali po istem vzorcu kot ob prvem vnosu priimkov (gl. SPIPP (od 15. 2. do 14. 6. 2019)). Pri izgovoru smo želeli čim dosledneje podati izvirno izreko oz. uveljavljen izgovor v slovenskem okolju. Izgovor, podan v Velikem splošnem leksikonu, smo preverili v Dudnu, na Wikipedii in Forvu, pa tudi z drugimi zvočnimi posnetki na spletu.

 1. Pri vnosu priimkov smo upoštevali zapis v VSL (izvirnik).

 2. Ohranili smo:

  1. zapis dvočrkij, izvirnih ligatur oz. neksusov, ne glede na (ne)sistematičnost zapisa

  2. ZAPIS V VLS IN APLIKACIJI IZVIRNI ZAPIS POSLOVENJEN ZAPIS

   Daehlie

   Dæhlie

   Daehlie

   Aakjær

   Aakjær

   Aakjaer

  3. nepodomačen zapis pri jezikih z nelatinično pisavo

  4. IZVIRNIK POSLOVENJEN ZAPIS

   Yogananda

   Jogananda

   Yukawa

   Jukava

  5. podomačitve, ki niso v skladu s Slovenskim pravopisom (2001) (dalje SP 2001)

  6. IZVIRNIK POSLOVENJEN ZAPIS

   Čadajev

   Čaadajev

  7. pri dveh geslih smo smo dodali diakritično znamenje, ker tudi v izvirnem jeziku označuje naglasno mesto

  8. IZVIRNIK DOPOLNJEN ZAPIS

   Čebišev

   Čebišëv

   Quasimodo

   Quasímodo

 3. Težave pri izgovoru

 4. Pojavljajo se predvsem pri priimkih z dvojezičnega območja ali tistih, ki so v obravnavanem jeziku prevzeti, kar največkrat pomeni, da so se nosilci priimka ali njihovi starši izselili iz rodnega jezikovnega okolja. Izgovor teh imen, kakor se je uveljavil v novi domovini, navadno odstopa tako od prvotnega kot od pričakovanega glede na zapis v jeziku nove države:

  PRIIMEK PRIČAKOVANI IZGOVOR glede na ZAPIS NAJPOGOSTEJŠI IZGOVOR

  Nadir

  [nadír]

  [nádir] → vpliv arabščine

  Vadim

  [vadêm ]

  [vadím] → vpliv ruščine

  Macdonald

  [məgdonál]

  [məgdonáld] → mešanje vpliva angleščine in francoščine

  Xenakis

  [ksenakí(s)]

  [ksenákis] → mešanje vpliva grščine in francoščine

  Borzage

  [borzádži] (po podatkih na spletu tudi [bórzaž-] in [bórzidž-])

  [borzêjgi] → mešanje vpliva angleščine, italijanščine in pisne spremembe priimka (prvotno Borzaga)

  Kadar je bilo za priimek več mogočih različic izgovora, smo se držali načela, da se za v slovenskem okolju prepoznavne in uveljavljene priimke poda podomačen izgovor. Izgovor, podan v VSL, smo prirejali glede na pravila in uslovarjene primere v SP 2001 oz. glede na radijsko šolo.

  Imena, ki smo jih obravnavali kot podomačena:

  PRIIMEK IZVIRNIK PODOMAČENA RAZLIČICA

  Čelakovský

  [čélakou̯ski]

  [čelakôu̯ski]

  Dahlhaus

  [dálhau̯s] (imena, ki se končujejo na -haus)

  [dálhu̯z-] → zveneče pred samoglasnikom (po Bauhaus, SP 2001)

  Tacijan

  Taciján (Aubelj, 1997: 205)

  Tácijan (po zgledu Hádrijan, SP 2001)

  Ulpijan

  Ulpiján (Aubelj, 1997: 221)

  Úlpijan (SP 2001)

  Vendar pa smo ponekod od primerov, podanih v pravopisu, odstopili, če so nasprotovali pravopisnemu pravilu, ki ga nakazuje tudi raba.

  PRIIMEK IZGOVOR PO PRAVOPISU (2001) IZGOVOR V APLIKACIJI

  Baggesen

  [bágesən] (§ 1102)

  [bágəsen] (SP 2001, § 716, 778; VSL)

  O'Brian

  [obrájen] (§ 1100)

  [obrájən] (SP 1950, § 36; ePravopis, geslo MacDowell; VSL)

  Druge podomačitve:

  1. Nenaglašeni e ob zvočniku smo izgovarjali kot polglasnik, kar smo upoštevali tudi pri sklanjanju (Aachen, Dadelsen, Dafoe, Dagerman, Dahmen, Dahrendorf, Eagelberger, Lemaître, Le Havre, Leboeuf, la Seu d’Urgel, Llobregat, Pau Casals, Basel, Spiegel, Essen, Booster, Dalen, Bergen itd.).

  2. PRIIMEK IZVIRNIK IZGOVOR V APLIKACIJI

   Eagleburger

   [ígəlberger]

   [ígəlbərger]

   Faber

   [fáber]

   [fábər]

   Fahrenheit

   [fárenhajt]

   [fárənhajt]

   Haberler

   [háberler]

   [hábərler]

   Kahlen

   [kálen]

   [kálən]

   Kellermann

   [kélerman]

   [kélərman]

  3. Češko in slovaško obrazilo -ek podomačujemo kot [-ək] (SP 2001, § 715, geslo Dubček).

  4. PRIIMEK IZVIRNIK IZGOVOR V APLIKACIJI

   Čapek

   [čápek]

   [čápək]

  5. Madžarski kratki, torej zaokroženi a, v slovenščino prevzemamo kot [a] in ne [o ] (SP 2001, § 1083).

  6. PRIIMEK IZVIRNIK IZGOVOR V APLIKACIJI

   Nádasi

   [nádoši]

   [nádaši]

  7. V skladu z izreko, uveljavljeno na Radiu Slovenija, smo francoske priimke na -en izgovarjali s širokim e (po SP 2001 pričakovana ožina).

  8. PRIIMEK IZVIRNIK(po SP 2001, § 1090) IZGOVOR V APLIKACIJI(po izreki Radia Slovenija)

   Gabin

   [gabén]

   [gabên]

  9. V skladu z izreko, uveljavljeno na Radiu Slovenija, smo francoski predimek saint(e) obravnavali kot naslonko (v VSL naglašen).

  10. PRIIMEK IZVIRNIK IZGOVOR V APLIKACIJI(po izreki Radia Slovenija)

   Saint-Just

   [sén-žíst]

   [senžíst]

  11. Pri prevzetih angleških imenih smo ob različici z ozkim e, kot jo zapoveduje SP 2001 (§ 1100) in radijska šola, sistematično uvedli dvojnico s širokim e, izjema je uveljavljeni Shakespeare [šékspir]. Pri naglašenem o-ju smo dvojnico s širokim o uvedli pri priimku Seton-Watson, zaradi prepoznavnosti priimka Watson.

  12. PRIIMEK IZVIRNIK IZGOVOR V APLIKACIJI

   Caedmon

   [kédmon]

   [kêdmon]/[kédmon]

   Taft

   [téft]

   [têft]/[téft]

   Seton-Watson

   [síton vótson]

   [síton vôtson]/[síton vótson]

  13. Poenotili smo izgovarjavo portugalskih imen tako, da smo dosledno upoštevali posebnosti pri izgovoru nenaglašenih samoglasnikov.

  14. PRIIMEK IZVIRNIK IZGOVOR V APLIKACIJI

   Caetano

   [kaetáno]

   [kaj(e)tánu]

  15. Pri osebnostih, povezanih z Avstrijo, smo po zgledu Sacher (SP 2001) oz. Ransmayr (VSL) večinoma upoštevali različen izgovor črke s glede na knjižno nemščino (izjema Wagenseil [vágənzajl]).

  16. PRIIMEK IZVIRNIK IZGOVOR V APLIKACIJI

   Seyss-Inquart

   [zájs ínkvart]

   [sájs ínkvart]

  17. Pri nekaterih primerih smo opozorili na različice glede na različno jezikovno okolje.

  18. PRIIMEK IZVIRNIK IZGOVOR V APLIKACIJI

   Daisne

   [dén]

   fr. [dên], flamsko [déne]

  19. Pri japonskih imenih smo posplošili naglas na predzadnjem zlogu.

  20. PRIIMEK IZVIRNIK IZGOVOR V APLIKACIJI

   Yukawa

   [júkava]

   [jukáva]

  21. Primeri še nekaterih popravkov:

  22. PRIIMEK IZVIRNIK PORPAVEK

   Caan

   [kén]

   [kán]

   Cahusac

   [kahizak]

   [kaj(i)zak]

   Čebišëv

   [čebíšev-]

   [čebišôv-]

   Dadelsen

   [dádelsən]

   [dádəlzən]

   Padovanino

   [padovánino]

   [padovaníno]

   Rej z Nagłowic

   [rêj z naglôvic]

   [rêj z naglovíc]

   Quaid

   [kvájd-]

   [kvêjd-]

   Radhakrishnan

   [radhakríšnan]

   [radhakŕšnan]

  23. Onaglasili smo imena, katerih izgovor v leksikonu ni bil fonetično zapisan:

  24. PRIIMEK POPRAVEK

   Šamšiadad

   [šámšiádad]

 5. Podatke smo po potrebi popravili, dopolnili ali posodobili z informacijami različnih virov in svetovalcev (opis porekla, letnice).

 6. PRIIMEK IZVIRNIK OPIS V APLIKACIJI

  Ignarro

  ameriški farmakolog, *31. 5. 1942

  ameriški farmakolog (1941)

 7. Vse dvojnice (besedotvorne, pisne, izgovorne) v aplikaciji niso prikazane, kar pa ne pomeni, da niso dovoljene (prim. nepripisane možnosti Čašule ‒ Čašuleja ‒ Čašulejev; Quellinus ‒ Quellina ‒ Quellinov; Boltraffio ‒ Boltraffia ‒ Boltraffijev).

 8. Opombe k izgovoru v aplikaciji:

  • Kakovost nenaglašenih samoglasnikov na posnetkih, zlasti širokega e, je lahko rahlo reducirana in je slušno blizu polglasniku (Aakjær, Aaasen, Eastman itd.).

  • Ozki izgovor primarno nenaglašenih samoglasnikov v zloženkah pri fonetičnem zapisu ni zaznamovan, saj ni obvezen; ožina se v takšnih primerih pojavlja zlasti v delih imen, ki obstajajo tudi kot samostojne občne besede (prim. Wagenfeld in nem. das Feld 'polje', Fagerholm in slov. holm 'grič, gozd', Dahrendorf in nem. das Dorf 'vas').

  • Kadar so na posnetkih slišne glasovne prvine, ki nakazujejo citatni izgovor, imajo v knjižnem jeziku prednostno dvojnico s podomačenim glasom (Reuss). Zaradi enotnega prikaza izgovora pri obeh vnosih, a tudi zaradi obveščanja o izvirni izreki, pa smo citatnemu podoben izgovor ohranili, npr. pri nemških priimkih dvoustnični izgovor v (u̯) tudi pred samoglasnikom (Faistauer).

  Opombe k zapisu izgovora v aplikaciji:

  Fonetični zapis, uporabljen v aplikaciji, je razmeroma preprost, od Velikega splošnega leksikona pa odstopa po naslednjem:

  • dosledno upošteva premeno po zvenečnosti (MacBride [məgbrájd-] nam. [məkbrájd-], Pabst [pápst] nam. [pábst], Younghusband [jánkhazbənd-] nam. [jánghazbənd-]); zapis bh dh gh (Padmasambhava, Radhakrishnan) označuje pridihnjen glas z več možnostmi izgovora ( se npr. prednostno bere [ph], [bəh] ali [b], tudi [bγ], [bh]),

  • upošteva prilikovanje nosnika pred ustničnikom (Vanbrugh [vémbro] nam. [vénbro]),

  • zapira zev (Fabricius [fabrícijus] nam. [fabrícius]); izjema je kitajski Yuan [jian] zaradi nujne enozložnosti,

  • izpisuje polglasnik pri zložnih zvočnikih (Obiang Nguema Mbasogo [objáng əngu̯éma əmbasógo] nam. [objáng ngu̯éma mbasógo]),

  • ohranja razliko med (v angleških in nizozemskih imenih) in (v drugih germanskih jezikih), saj tako nakazuje drugačno izpeljavo svojilnega pridevnika (prilikovanje v č in preglas se uresniči le pri zapisu s , prim. Oates [ôu̯ts] ‒ Quantz [kvánc]); sredi besede se ohranja na zlogovni meji zaradi možnosti podaljšanega izgovora glasu s.

  • ohranja (ne)stičnost izvirnega zapisa posameznih (zlasti polnopomenskih) delov imena (Abdelkader [ábdelkádər] ‒ Abd El Krim [ábd el krím]), pri čemer pa opušča opuščaj (O'Brian [obrájǝn]) in predlog podaja kot naslonko (Žižka iz Trocnova [žíška istrócnova]).

  • levostični vezaj dosledno rabi le za označevanje zvenečnosti pred samoglasnikom ali zvenečim nezvočnikom (Rashid Rida [rášid- rída] nam. [rášid rída], Semjonov-Tjenšanski [semjónov- tjenšánski] nam. [semjónov-tjenšánski]), citatni vezaj, ki v priimku razločuje posamezne dele, opušča in nadomešča s presledkom (Szent-György [send džêrdži] nam. [sént-džêrdži),

  • pri hitrem govoru izpuščene glasove in različice zvočniških sklopov podaja v oklepaju (Caetano [kaj(e)tánu] nam. [kajetáno]; Gagern [gáger(ə)n] nam [gágerən]).

SPiPP

(od 15. 2. do 14. 6. 2019)

Temeljni vir za nabor priimkov spletne aplikacije SPiPP je bila druga od dvajsetih knjig priročne izdaje Velikega splošnega leksikona DZS (VSL, Au–br) z letnico izida 2006. Ta vir smo izbrali, ker vsebuje tudi podatke o izgovoru. Iz njega smo izpisali 750 priimkov na črko b, katerih nosilci so osebe moškega spola. Tem smo dodali še 50 priimkov z različnimi začetnicami iz sodobnih javno objavljenih besedil.

Izhodiščne podatke iz vira smo oblikovali po naslednjem vzorcu:

  PRIIMEK POREKLO IZGOVOR

  Baade

  nemški astronom (1893–1960)

  [báde]

Pri tem smo upoštevali naslednje:

 1. Pri priimkih z enako pisno in izgovorno podobo smo vzeli le prvega po abecednem redu, saj svojino izražamo pri vseh enako. Priimkov, katerih nosilke so osebe ženskega spola, prav tako nismo vključili v seznam. Za ponazoritev – med iztočnice za aplikacijo SPiPP je bil vključen le prvi izmed naslednjih treh priimkov, tj. Andreas Baader:

 2. Baader [báder]

  Andreas

  Baader [báder]

  Franz Xaver von

  Baader [báder]

  Ottilie

 3. Izpisali smo podatke o poreklu nosilca, saj so pomembni za izgovor, in opis povzeli po tem zgledu:

 4. PRIIMEK POREKLO

  Bosco (VSL)

  katoliški duhovnik in vzgojitelj mladine, *15. 8. 1815 Becchi, †31. 1. 1888 Torino; ustanovil kongregacijo salezijancev in sester Marije Pomočnice, ki naj bi krščansko vzgajali zapuščeno mladino, napisal številne pedagoške spise; vzgajal po načelu preprečevanja z nadzorovanjem, zaupanjem, zgledom, delom. 1934 razglašen za svetnika; god: 31. 1.

  Bosco

  italijanski duhovnik in vzgojitelj (1815–1888)

 5. Podatke smo po potrebi popravili, dopolnili ali posodobili z informacijami različnih virov in svetovalcev. Na primer:

  1. dodali letnice smrti pri osebah, ki so medtem preminile:

  2. PRIIMEK POREKLO

   Babbitt (VSL)

   ameriški skladatelj in matematik, *10. 5. 1916 Philadelphia

   Babbitt

   ameriški skladatelj in matematik (1916–2011)

  3. popravili morebitne napake v zapisu:

  4. PRIIMEK POREKLO

   Bacső (VSL)

   madžarski filmski režiser in scenarist, *6. 6. 1928

   Bacsó

   madžarski filmski režiser in scenarist (1928–2009)

  5. podatke o izgovoru v skladu s sodobno rabo popravili ali dopolnili z dvojnicami:

  6. PRIIMEK POREKLO IZGOVOR

   Bradford (VSL)

   ameriški pisatelj, *marec 1590 Austerfield (Yorkshire), †9. 5. 1657 Plymouth

   [brédford-]

   Bradford

   ameriški pisatelj (1590–1657)

   [brêdford-]

   PRIIMEK POREKLO IZGOVOR

   Betjeman (VSL)

   angleški pisatelj, *28. 8. 1906 London, †19. 5. 1984 Trebetherick

   [béčəmən]

   Betjeman

   angleški pisatelj (1906–1984)

   [bêčəmən]/[béčəmən]

 6. Pri urejanju iztočnic in vnašanju zvočnih posnetkov smo pazili, da so enakoglasnice in enakopisnice, ki smo jih zasledili v gradivu, jasno razvidne. Na primer:

  1. nosilca priimka sta enakega porekla, njuna priimka sta enakoglasnici:

  2. PRIIMEK POREKLO IZGOVOR

   Boule

   francoski paleontolog (1861–1942)

   [búl]

   Boulle

   francoski umetniški mizar (1642–1732)

   [búl]

  3. nosilca priimka sta različnega porekla, njuna priimka sta enakoglasnici:

  4. PRIIMEK POREKLO IZGOVOR

   Bloom

   ameriški psiholog in pedagog (1913–1999)

   [blúm]

   Blum

   nemški filozof in kemik (1865–1957)

   [blúm]

  5. nosilca priimka sta različnega porekla, njuna priimka sta enakopisnici:

  6. PRIIMEK POREKLO IZGOVOR

   Bosch

   nemški kemik (1874–1940)

   [bóš]

   Bosch

   nizozemski slikar (ok. 1450–1516)

   [bós]

  7. različne kombinacije porekla, enakopisnic in enakoglasnic:

  8. PRIIMEK POREKLO IZGOVOR

   Bloch

   danski slikar (1834–1890)

   [blók]

   Bloch

   švicarski skladatelj (1880–1959)

   [blóh]

   Blok

   ruski lirik (1880–1921)

   [blók]

   PRIIMEK POREKLO IZGOVOR

   Barr

   ameriški umetnostni zgodovinar (1902–1981)

   [bár]

   Barre

   francoski politik (1924)

   [bár]

   Bart

   francoski pomorščak (1650–1702)

   [bár]